حسابدار ایرانی بهترین مکان برای حسابداران ایرانی

محافظه کاری در حسابداری – اصول حسابداری

صورتهاي مالي بخش اصلي فرآيند گزارشگري مالي را تشكيل ميدهد. هدف صورتهاي مالي، ارائهي اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطافپذيري مالي واحدتجاري است كه براي طيفي گسترده از استفادهكنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد (كميته ي فني سازمان حسابرسي، 1381 ).

هدفهاي گزارشگري مالي و مباني حسابداري ايجاب ميكند، اطلاعاتي كه گزارشگري مالي فراهم ميآورد از ويژگي هاي معيني برخوردار باشد. در مفاهيم نظري گزارشگري مالي از اين ويژگيها با عنوان خصوصيات كيفي ياد شده است. يكي از اين خصوصيات محافظه كاري 1 است كه از آن با عنوان احتياط 2 ياد شده است.
براي پرداختن به مبحث محافظهكاري لازم است در ارتباط با اصول حسابداري 3 مطالبي ذكر شود. زيرا، همانگونه كه ذكر شد، محافظهكاري جزء اصول و مفاهيم اوليهي حسابداري به شمار ميآيد. اصول پذيرفته شده حسابداري عبارت از ميثاقها، مفاهيم، استانداردها، قوانين، اصول و روشهايي است كه دانستن آن براي تعيين
رويههاي عمل حسابداري در هر زمان ضروري است. حسابرساني كه براي حسابرسي دفاتر و صورتهاي مالي به شركت مراجعه ميكنند بايد صورتهاي مالي و دفاتر را از .( نظر مطابقت صورتهاي مالي با اين اصول بررسي كنند (زارعي، 1381)
شرط اصلي معتبر بودن اصول حسابداري پذيرفته شدن اين اصول توسط حسابداران ميباشد، كه مفهوم قابليت پذيرش اصول خود به سه ويژگي مهم زير تقسيم ميشود:
1- مربوط بودن – وجود يا عدم وجود آن در نتيجه تصميمات استفادهكنندگان از اطلاعات مالي موثر ميباشد.

2- عینی بودن – زماني تحقق مييابد كه قضاوت شخصي تهيهكنندگان اطلاعات مالي را كاهش داده و يا آن را حذف نمايد.

3- عملي بودن عملي بودن يك اصل حسابداري منوط به قابليت اجراي آن بدون تحمل هزينه هاي گزاف نامعقول و غيرقابل توجيه ميباشد

مفاهيم يا مفروضات بنيادي حسابداري 2، فرضهايي كه مبناي تهيه صورتهاي مالي و اساس وضع اصول حسابداري ميباشند را گويند، بهدليل اينكه فرض ميشود اين اصول پذيرفته شدهاند و نيازي به اثبات آنها احساس نميشود و عبارتند از:

1- فرض تفكيك شخصيت يعني هر واحد اقتصادي به عنوان يك واحد مستقل از مالك يا مالكان آن و نيز جدا از موسسات ديگر در نظر گرفته ميشوند.

2- فرض تداوم فعاليت يعني واحد اقتصادي تا آينده قابل پيشبيني به فعاليت هاي خود ادامه دهد، اين آينده قابل پيشبيني حداقل تا زماني است كه واحد تجاري .( بتواند به برنامهها، تعهدات و قراردادهاي خود جامه عمل بپوشاند (نوروش، 1387)

3- فرض واحد اندازه گيري يعني عمليات، معاملات و رويدادهاي مالي بايد برحسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود

4- فرض دوره مالي : عمر يك واحد اقتصادي به دورههاي زماني نسبتا كوتاهي به- نام دوره حسابداري تقسيم ميشود. اين دورهها ممكن است يكماهه، سه ماهه، شش ماهه يا يك ساله باشد. اما متداولترين آنها دوره مالي يكساله است كه اصطلاحا سال مالي خوانده ميشود.

مقاله قبلی – محافظه کاری در حسابداری – شروع

نظر خود را بنویسید

حسابدار ایرانی

سایت حسابدار ایرانی محلی است برای ثبت رزومه ها و آگهی های استخدام در زمینه حسابداری و مشاغل مرتبط با آن.

در این سایت مطالب آموزشی متنوعی نیز در رابطه با حسابداری منتشر می شود که برای حسابداران قابل استفاده خواهد بود

خبرنامه

بازدید